Policealna Szkoła Kosmetyczna

TESSA

TESSA – Instytut Urody i Edukacji w Głogowie
Policealna Szkoła Kosmetyczna posiada uprawnienia szkoły publicznej.

 • nauka trwa 2 lata ( 4 semestry ) i odbywa się w systemach:
 • stacjonarnym ( od poniedziałku do czwartku )
 • zaocznym ( w sobotę i niedzielę, 10 zjazdów w semestrze)

W Policealnej Szkole Kosmetycznej TESSA oraz w Studium Kosmetycznym TESSA realizujemy:

 • Program kształcenia: podstawa programowa kształcenia w zawodach, zgodnie z Rozporządzeniem MEN z dnia 16 maja 2019r
 • Symbol zawodu: 514207

Charakterystyka zawodu

Technik usług medycznych symbol cyfrowy zawodu 514207
 • Branża fryzjersko-kosmetyczna (FRK)
 • Poziom V Polskiej Ramy Kwalifikacji (PRK), określony dla zawodu jako kwalifikacji pełnej
 • Kwalifikacja wyodrębniona w zawodzie: FRK.04. Wykonywanie zabiegów kosmetycznych – poziom 5 PRK Poziom V Polskiej Ramy Kwalifikacji

Dyplom potwierdzający kwalifikacje zawodowe w  zawodzie Technik usług kosmetycznych  będzie mogła otrzymać:

 • Osoba, która posiada wykształcenie średnie i świadectwo potwierdzające kwalifikację wyodrębnioną w zawodzie  oraz świadectwo ukończenia szkoły kształcącej w zawodzie.

Cele kształcenia

 • Absolwent szkoły prowadzącej kształcenie w zawodzie technik usług kosmetycznych powinien być przygotowany do wykonywania zadań zawodowych w zakresie kwalifikacji FRK.04. Wykonywanie zabiegów kosmetycznych:
   1) przeprowadzenia diagnozy kosmetycznej;
   2) wykonywania zabiegów pielęgnacyjnych i upiększających;
   3) udzielania porad kosmetycznych;
   4) organizowania i prowadzenia gabinetu kosmetycznego.

Wykaz zajęć dydaktycznych: Przedmioty w kształceniu teoretycznym zawodowym

 • BHP
 • język obcy w kosmetyce: angielski
 • anatomia i dermatologia
 • chemia kosmetyczna
 • fizykoterapia w kosmetyce
 • podstawy kosmetyki
 • pracownia kosmetyki
 • podstawy przedsiębiorczości
 • pierwsza pomoc przedmedyczna (zajęcia praktyczne)

Przedmioty w kształceniu zawodowym praktycznym

 • wykonywanie zabiegów pielęgnacyjnych   twarzy i ciała
 • wykonywanie zabiegów pielęgnacyjnych  i upiększających  oczu i ich oprawy
 • wykonywanie makijażu twarzy
 • wykonywanie zabiegów pielęgnacyjnych dłoni i stóp
 • wykonywanie zabiegów upiększających naturalną płytkę paznokcia
 • praktyka zawodowa

Warunki przyjęcia

Warunkiem przyjęcia  do Szkoły jest złożenie przez kandydata wszystkich wymaganych dokumentów oraz opłata wpisowego.

Wymagane dokumenty:

 • oryginał świadectwa ukończenia szkoły średniej
 • podanie o przyjęcie do Szkoły Kosmetycznej (do pobrania w sekretariacie szkoły)
 • 2 fotografie
 •  dowód osobisty ( do wglądu )
 • skierowanie na badania lekarskie do pobrania w sekretariacie szkoły. (zaświadczenie lekarskie od lekarza medycyny pracy stwierdzającego brak przeciwwskazań do podjęcia nauki na wybranym kierunku )
Studium kosmetyczne

Oferta skierowana jest do absolwentów szkół podstawowych, gimnazjum i szkół ponadgimnazjalnych Kwalifikacyjny Kurs Zawodowy prowadzony według programu nauczania uwzględniającego podstawę programową kształcenia w zawodach w zakresie jednej kwalifikacji FRK.04 Absolwent kursu otrzymuje zaświadczenie o ukończeniu kwalifikacyjnego kursu zawodowego.

Ukończenie tego kursu umożliwia przystąpienie do egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie, w zakresie danej kwalifikacji, przeprowadzonego przez okręgową komisje egzaminacyjną (OKE). Osoba, która ukończy kwalifikacyjny kurs zawodowy i zda egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie w zakresie danej kwalifikacji, otrzymuje świadectwo potwierdzające kwalifikacje w zawodzie.

Zdobycie  kwalifikacji FRK.04  wraz z potwierdzeniem odpowiedniego poziomu wykształcenia oznaczać będzie zdobycie pełnego zawodu; dyplomu technika w danym zawodzie. Zajęcia odbywają się w trybie stacjonarnym i zaocznym, przez IV semestry ( 2 lata ) Warunki przyjęcia Warunkiem przyjęcia do Studium Kosmetycznego TESSA jest złożenie przez kandydata wszystkich wymaganych dokumentów oraz opłata wpisowego.

 

Wymagane dokumenty:

 • oryginał świadectwa ukończenia szkoły
 • podanie o przyjęcie do Studium Kosmetycznego (do pobrania w sekretariacie szkoły)
 • 2 fotografie
 •  dowód  osobisty ( do wglądy)
 • skierowanie na badania lekarskie do pobrania w sekretariacie szkoły.

Nowy system kształcenia zawodowego Ministerstwo Edukacji Narodowej od 1 września 2012 r. wprowadza nową formę kształcenia zawodowego – kwalifikacyjne kursy zawodowe, które umożliwiają uzyskanie lub uzupełnienie kwalifikacji zawodowych w danym zawodzie. Nowe podejście do zdobywania wykształcenia zawodowego polega na wyodrębnieniu w ramach poszczególnych zawodów pojedynczych kwalifikacji, z których każda obejmuje określony zasób wiedzy i umiejętności.

Potwierdzenie wszystkich kwalifikacji w obrębie danego zawodu, oraz posiadanie świadectwa ukończenia szkoły średniej , będzie jednoznaczne ze zdobyciem zawodu i uzyskaniem dyplomu technika usług kosmetycznych . Możliwe będzie także posługiwanie się świadectwem potwierdzającym kwalifikację.

Policealna Szkoła Kosmetyczna

Zapisz się!

  Efekty prac naszych słuchaczek
  Policealna Szkoła Kosmetyczna

  Zapisz się!